doktor habilitowany 

AGNIESZKA SZYMAŃSKA, prof. UJ

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

 

 

KONTAKT
agnieszka.szymanska@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-08
KONSULTACJE

pokój nr 1.379

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • międzynarodowa i lokalna komunikacja polityczna,
  • komunikacja perswazyjna,
  • media niemieckiego obszaru językowego.
 

STAŻE I STYPENDIA ZAGRANICZNE

2015. Profesura gościnna w Instytucie Pulicystyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy).

2000-2001. Stypendium Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, praca badawcna w Katedrze Nauk Politycznych i Komunikowania Uniwersytetu Erlangen-Norymberga (Niemcy).

1994-1995. Stypendium Kraju Związkowego Turyngia, studia w zakresie nauk politycznych i niemieckiego językoznawstwa w Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy).

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych. Kraków: Wydaniwctwo Attyka (razem z Michałem Bukowskim, Jarosławem Flisem i Agnieszką Hess).

2015. A Typhology of The Public Relations Strategy Empoloyed by Pharmaceutical Firms on the Polish Market - An Analysis of Selected Examples and their Market Conditioning, Zeszyty Prasoznawcze nr 2 (222) 2015: Media a medycyna (zeszyt tematyczny), red. Weronika Świerczyńska-Głownia, s. 474-490.

2015. Mniejszości narodowe, etniczne i migranci w mediach - kilka uwag na temat metodologii i tradycji badań, [w:] Mit marketingu. Marketing mitu (księga pamiątkowa poświęcona dr Karolinie Churskiej-Nowak), red. Bartlomiej Biskup, Łukasz Fojutowski, Poznań 2015, s. 207-224 (razem z Agnieszką Hess).

2014. Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediow - metodologia międzynarodowych badań poznawczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Agnieszką Hess)

2014. Do Media Really Supports the German Reunification? The Concent of German quality press during East German breakthrough '89/90 and 20 years after, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne WNPiD UAM nr 2/2014, s. 127-150.

2014. Mediatyzacja polityki. Aktorzy - płaszyczny - konteksty (zeszyt tmeatyczny), Zeszyty prasoznawcze nr 2/2014 (razem z Agnieszką Hess).

2014. Rola mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa - szkic teoretyczny, Zeszyty Prasoznawcze nr 2/2014, Mediatyzacja polityki. Aktorzy - płaszczyzny - konteksty (zeszyt tematyczny), s. 273 - 292 (razem z Agnieszką Hess).

2014. Dziennikarstwo w dyskursie politycznym, e-politikon nr XII - zima 2014 (razem z Dorotą Piontek i Olgierdem Annusiewiczem).

2014. Dziennikarze i promocja idei. jak wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy wpływają na rekonstruowany w mediach obraz rzeczywistości politycznej i spolecznej, e-politikon nr XII - zima 2014, [w:] Dziennikarstwo w dyskursie politycznym, red. Doroty Piontek, Agnieszki Szymańskiej, Olgierda Annusiewicza, s. 10-40 (razem z Agnieszką Hess).

2014. Nawigacja na mniejszych akwenach. programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej barometr wyborczy 2014, e-politikon nr XV - jesień 2014, [w:] Dyskusje o samorządzie terytorialnym, red. Jolanty Itrich-Drabarek, A. Byrska, s. 08-44 (razem z Agnieszką Hess, Dominiką Kasprowicz, Jarosławem Flisem, Krzysztofem Nowakiem, Lucyną Słupek i Weroniką Świerczyńską-Głownią).

2013. Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządzowych - płaszczyzna treści, [w:] Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne WNPiD UAM nr 1/2013, s. 157-172.

2012. Informacja, opinie, władza, manipulacja. Media a stosunki polsko-niemieckie, [w:] Dojrzałe sąsiedzctwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2001, red. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura. Wrocław: Quaestio, s. 393-406.

2011. Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorzadowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Michałem Bukowskim, Jarosławem Flisem i Agnieszką Hess).

2011. Information, Meinung, Macht, Manipulation. Die Rolle der Medinen in den deutsch-polnischen Beziehungen, [w:] Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011, red. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, s. 409-424.

2011. Strategia Public Relations - problemy definicyjne, analiza wybranych czynników wpływających na kształt i zakres strategii PR, [w:] Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja - stratefie - wyzwania, red. Weronika Świerczyńska-Głownia, Arkadiusz Wąsiński. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, s. 168-180.

2010. Miedialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2009. Pomost medialny? Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykladzie relacji polsko-niemieskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Agnieszką Hess).

2009. Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4/2009, s. 45-57.

2009. Dyplomacja mediów - wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady (dzienniki Rzeczpospolita i Frankfurter Allgemeine Zeitung), Zeszyty Prasozawcze nr 1-2/2009, s. 50-58.

2008. Medialny obraz wyborów samorządowych na przykladzie krakowskich gazet codziennych, [w:] Wybory samorzadowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 83-96 (razem z Agnieszką Hess).

2007. Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia - doświadczenia - rezultaty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Teresą Sasińską-Klas).

2007. Public relations jako narzędzie promocji dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości, [w:] Promocja małej i średniej przedsięciorczości na rynku Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści, red. Agnieszka Hess. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 113-128.

2005. The Complexity of Relations Between the Media and Politics, Freeside Europe online Academic Journal, issue 1 (2005).

2005. Spieglowski wizerunek polskiej polityki, Państwo i Społeczeństwo V: 2005 nr 2, s. 105-113.

2004. Zachodnioniemieckie tygodniki Die Zeit i Rheinischer Merkur jako przykład prasy opiniotwórczej, Państwo i Społeczeństwo IV: 2004 nr 4, s. 37-50.

2004. Przekaz mediów prestiżowych w sytuacji przełomu politycznego, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2/2004, s. 75-91.

2000. Wizerunek Polski w Spieglu w latach 1990-1999, Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4/2000, s. 106-119.

2000. Za czy przeciw Dyskusja na temat zjednoczenia Niemiec w DIE ZEIT w 1989 roku, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2/2000, s. 134-148.