doktor habilitowany

BOGDAN FISCHER

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

 

 

KONTAKT
bogdan.fischer@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-15
KONSULTACJE

pokój nr 1.304

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • prawo dostępu do informacji i jej ochrona,
  • polityka medialna i prawo mediów,
  • tajemnice prawnie chronione,
  • ochrona własności intelektualnej w mediach,
  • ochrona danych osobowych,
  • dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ,
  • etyka dziennikarska,
  • nowe media i technologie informacyjno- komunikacyjne,
  • cloud computing w mediach,
  • normalizacja w mediach.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz (Współautor), CH Beck, Warszawa 2018

2017. Prawo do usunięcia danych (w:) B. Fischer (red.), M. Sakowska-Baryła (red.), Realizacja praw osób których dane dotyczą na podstawie rodo, Presscom, Wrocław 2017

2017. Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

2016. Instrumenty usuwania sprzeczności między normami prawnymi i technicznymi należącymi do różnych systemów (europejskiego i krajowych) [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, (red.) A.Gryszczyńska, Warszawa: CH Beck, s.87-107.

2016. Rejestr dzienników i czasopism, [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, (red.) A.Gryszczyńska, Warszawa: CH Beck, s.351-367..

2015. Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym [w:] Jawność i jej ograniczenia, (red.) J.Gołaczyński, (red. naukowa) G.Szpor, Tom VIII. Postępowania sądowe. Warszawa: CH Beck, s. 91-109.

2015. Funkcja kontrolna prasy i jej wykonywanie poprzez dostęp do informacji publicznej, [w:] Jawność i jej ograniczenia, (red.) B. Szmulik, (red. naukowa) G.Szpor. Tom IX. Zadania i kompetencje. Warszawa: CH Beck, s. 346-359.

2013. Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności. Kraków.

2010. Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

2006. Słownik terminów medialnych (pod redakcją W.Pisarka). Kraków: Wydawnictwo Universitas ( autor 113 haseł).

2006. Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Weroniką Świerczyńską).

2004. Dziennikarz a ochrona danych osobowych przed nowelizacja z 2004r i po niej, Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, s.7-19.

2000. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.