doktor habilitowany

BOGDAN FISCHER

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

 

 

KONTAKT
bogdan.fischer@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-15
KONSULTACJE

pokój nr 1.304

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • prawo dostępu do informacji i jej ochrona,
  • polityka medialna i prawo mediów,
  • tajemnice prawnie chronione,
  • ochrona własności intelektualnej w mediach,
  • ochrona danych osobowych,
  • dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ,
  • etyka dziennikarska,
  • nowe media i technologie informacyjno- komunikacyjne,
  • cloud computing w mediach,
  • normalizacja w mediach.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Instrumenty usuwania sprzeczności między normami prawnymi i technicznymi należącymi do różnych systemów (europejskiego i krajowych) [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, (red.) A.Gryszczyńska, Warszawa: CH Beck, s.87-107.

2016. Rejestr dzienników i czasopism, [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, (red.) A.Gryszczyńska, Warszawa: CH Beck, s.351-367..

2015. Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym [w:] Jawność i jej ograniczenia, (red.) J.Gołaczyński, (red. naukowa) G.Szpor, Tom VIII. Postępowania sądowe. Warszawa: CH Beck, s. 91-109.

2015. Funkcja kontrolna prasy i jej wykonywanie poprzez dostęp do informacji publicznej, [w:] Jawność i jej ograniczenia, (red.) B. Szmulik, (red. naukowa) G.Szpor. Tom IX. Zadania i kompetencje. Warszawa: CH Beck, s. 346-359.

2013. Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności. Kraków.

2010. Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

2006. Słownik terminów medialnych (pod redakcją W.Pisarka). Kraków: Wydawnictwo Universitas ( autor 113 haseł).

2006. Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Weroniką Świerczyńską).

2004. Dziennikarz a ochrona danych osobowych przed nowelizacja z 2004r i po niej, Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, s.7-19.

2000. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.