Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego(ODO) powstało z inicjatywy dr hab. Agnieszki Hess, prof. UJ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją. Wspólnie z dr hab. Ewą Bogacz-Wojtanowską, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi, sprawują opiekę merytoryczną oraz koordynują prace osób zaangażowanych w projekt. Zawarcie porozumienia o współpracy przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej na lata 2015-2018 pozwoliło na wdrożenie projektu służącego obu partnerom.
Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania.
Przedmiot badań obejmuje następujące obszary:
a/ komunikowanie i obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesów negocjowania i dialogu obywatelskiego (instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne itp.),
b/ formy dialogu obywatelskiego (konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne, działalność komisji obywatelskich i Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego itp.),
c/ wizerunek medialny i odbiór społeczny uczestników dialogu obywatelskiego.
W projekt zaangażowani są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Spraw Publicznych. W badania czynnie włączają się także członkowie Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa oraz Koła Naukowego FOCUS oraz Koła Naukowego Meritum.
Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa to partner projektu i główny podmiot finansujący jego realizację.
Działania po stronie urzędu koordynowane są przez Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).
Szczegóły dostępne na stronie interntetowej Obserwatorium.