magister

JOANNA GRZECHNIK

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • społeczeństwo obywatelskie,
 • dialog obywatelski,
 • sfera publiczna,
 • ruchy społeczne,
 • ruchy miejskie,
 • komunikacja ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
 • społeczeństwo sieciowe,
 • metodologia badań nad mediami,
 • nowe media,
 • społeczne odziaływanie mediów,
 • metodologia badań nad ruchami społecznymi.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2019: J. Grzechnik, Medialne reprezentacje dialogu obywatelskiego w Krakowie w narracjach dziennikarzy, [w:] A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydawnictwo ToC, Kraków - Nowy Targ 2019, s. 91-112.

https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/Dynamika+przemian+w+mediach+2019_v2-ebook-1.pdf/dc02b430-0730-4a9c-b105-5dc89084861a

2019: J. Grzechnik, E. Góral, M. Wilk, Dialog obywatelski w Krakowie. Uczestnicy – relacje – komunikowanie, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2019

 

http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/documents/104220268/0/Dialog-Obywatelski-w-Krakowie.-Uczestnicy-relacje-komunikowanie.2019.pdf

2019. O różnorodności ruchów miejskich w Polsce, „Zarządzanie Publiczne” 2019, nr 1 (45); link

2019. Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo ToC, Gdańsk-Nowy Targ 2018, link

2018. Dialog obywatelski w Krakowie. Reprezentacje medialne aktorów dialogu obywatelskiego, „Media i społeczeństwo” 2018, nr 9, s. 21-32, link

2018. Media studenckie i akademickie. Wczoraj – dziś – jutro, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2018, link

2018. Dialog obywatelski w Krakowie 5. Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii, Wydawnictwo ToC, Kraków-Nowy Targ 2018 (razem z  Agnieszką Hess, Michałem Bukowskim, Wiolettą Klyttą) ; link

2017. Dialog obywatelski w Krakowie 3. Reprezentacje medialne, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017 .

 

 

PROJEKTY BADAWCZE
 
 

2019: wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych – przypadek Polski (NCN Harmonia 9, dr hab. Wojciech Gagatek) – obserwacja uczestnicząca oraz monitoring kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (kwiecień – czerwiec 2019) - analiza zawartości: prasa, materiały wyborcze oraz zindywidualizowane wywiady częściowo standaryzowane z politykami

 

2018: koordynator projektu dydaktyczno-naukowego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego - przygotowanie oraz realizacja badań (wywiady częściowo standaryzowane), opracowanie wyników oraz współtworzenie monografii ("Dialog obywatelski w Krakowie 5. Perspektywa dziennikarzy oraz liderów opinii publicznej")

 

2017. Realizacja badań w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego "W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie - zmieniające się wizerunki? (Centralny Rejestr UJ 75. Nr 11482015 MF) realizowanym ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

2017. Współkoordynator projektu dydaktyczno-naukowego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego, który jest realizowany przy współpracy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z Urzędem Miasta Krakowa.

2016. Realizacja badań oraz współtworzenie raportu w ramach projektu badawczego realizowanego przez konsorcjum naukowe przeprowadzające monitoring i badanie zawartości mediów na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Badanie Programów Regionalnych Radia Publicznego).

2015. Realizacja badań w ramach projektu dydaktyczno-naukowego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego (dialog obywatelski w Krakowie - badania wśród mieszkańców).

2015. Realizacja badań dotyczących aktywności internetowej polityków. samorządowych w Małopolsce.