Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwie dekady istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to okres fascynujących, niezwykle dynamicznych zmian w mediach i komunikowaniu. Towarzyszyliśmy tym zmianom, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, komentując i spierając się, wprowadzając studentów w skomplikowane procesy komunikowania w tworzącym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym.

Jubileuszowa konferencja, która odbyła się w październiku 2018 roku z okazji dwudziestolecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zainaugurowała coroczne spotkania przedstawicieli szeroko rozumianych nauk o komunikacji społecznej i mediach, które integrują polskie środowisko naukowe w ramach konferencji z cyklu „WIEDZA - KOMUNIKACJA - DZIAŁANIE”.

zaproszenie do udziału w konferencji "Wiedza - Komunikacja - Działanie" w roku 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W dniach 15-16 października 2020 roku odbyła się trzecia już konferencja z cyklu „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak poprzednie, odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jednym z głównych partnerów wydarzenia był Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wniósł do debaty naukowej perspektywę bibliologów oraz informatologów. Ważnym celem organizatorów konferencji była bowiem integracja środowiska badaczy reprezentujących nowo zdefiniowaną dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były zmiany. Ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczna edycja miała charakter zdalny. W tym wyjątkowym – ze względu na formę – wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących 19 ośrodków naukowych. W 14 panelach dyskusyjnych wystąpiło 65 prelegentów.

Konferencję otworzyły dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ, dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ oraz dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ. Następnie odbyło się wręczenie nagrody w konkursie PTKS na najlepszy doktorat w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach w 2019 roku. Głos zabrała Prezes PTKS prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS), która, odnosząc się do wirtualnej formy wydarzenia, stwierdziła, że jako środowisko naukowe kolejny raz przecieramy ścieżki. Laureatem nagrody został dr Paweł Łokić z UAM, który pod opieką dr hab. Doroty Piontek, prof. UAM napisał pracę pt. „Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów”.         

Właściwą część konferencji rozpoczęła dyskusja panelowa pt. „Współczesne media są komunikatorem czy interpretatorem zmian?”, którą poprowadziła dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ. Jej gośćmi byli: Michał Szułdrzyński – Zastępca Redaktora Naczelnego w dzienniku „Rzeczpospolita”, Ewa Drzyzga – dziennikarka telewizyjna, prowadząca programy „Dzień Dobry TVN” i „36,6 TVN”; Marcin Kubat – dziennikarz radiowy i opiekun radiowy UJ FM oraz Monika Chylaszek – Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa. Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o roli i funkcjach mediów, o wpływie stanu pandemii koronawirusa na pracę dziennikarzy oraz kierunkach kształcenia kolejnych pokoleń dziennikarzy.

Po dyskusji z udziałem gości nastąpiła właściwa część konferencji, czyli panele z referatami. W tym roku – wyjątkowo ze względu na formę konferencji – dyskusje odbywały się nie tylko na zakończenie paneli, ale również w trakcie wystąpień – na czacie platformy MS Teams, za pośrednictwem której odbywało się całe wydarzenie. Wśród podejmowanych przez referentów tematów znalazły się m.in. takie z zakresu komunikowania o i w nauce, medialnych dyskursów o i w pandemii, komunikowania politycznego i międzynarodowego, dezinformacji, czy etyki pracy dziennikarzy.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji, które również miało – ze względu na formę – pionierski charakter był jubileusz dr. hab. Ryszarda Filasa (UJ). Spotkanie online na platformie MS Teams, na które zalogowało się kilkudziesięcioro gości, przebiegło w uroczystej, ale równocześnie niezwykle serdecznej atmosferze. Na ręce Jubilata została złożona księga „Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi”, przygotowana pod redakcją dr hab. Agnieszki Cieślikowej, prof. IH PAN i dr. Pawła Płanety. W laudacjach podkreślano wyjątkowo obszerny i ważny dla rozwoju polskiego medioznawstwa dorobek naukowo-badawczy zastępcy redaktora naczelnego Zeszytów Prasoznawczych. Nie obyło się oczywiście także bez licznych wspomnień i anegdot z życia zawodowo-towarzyskiego oraz wzniesienia (zapośredniczonego medialnie) toastu.

Komitet organizacyjny już teraz zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Wiedza – Komunikacja – Działanie” (21-22.10.2021), której tematem wiodącym będzie tym razem „Nowa rewolucja komunikacyjna”.

mgr Joanna Grzechnik
 

uczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencji

"Komunikowanie interdyscyplinarne" było hasłem przewodnim drugiej konferencji zorganizowanej przez IDMiKS UJ, która miała miejsce w dniach 17-18 października 2019 roku w gmachu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Partnerem tegorocznej konferencji był Instytut Studiów Informacyjnych UJ.

W związku z przyjętą w Polsce w 2018 roku nową klasyfikacją dyscyplin do udziału zostali zaproszeni przede wszystkich badacze reprezentujący dotychczasowe nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz bibliologię i informatologię. Konferencje IDMiKS UJ mają na celu poszerzanie perspektyw badawczych w interdyscyplinarnym gronie, dlatego wydarzenie otwarte jest na różnorakie perspektywy podejmowania zagadnień komunikacji społecznej, także te będące w obszarach zainteresowania innych dyscyplin naukowych.

Druga z cyklu konferencji „Wiedza – Komunikacja – Działanie” rozpoczęła się od dyskusji panelowej, w której zaproszeni przedstawiciele świata nauki, mediów i samorządu lokalnego poszukiwali wspólnie odpowiedzi na pytanie, czy współczesne media są komunikatorem czy kreatorem rzeczywistości społecznej? Konieczność redefinicji roli mediów we współczesnych społeczeństwach oraz konfrontacji społecznej odpowiedzialności zawodu dziennikarza z faktyczną kondycją dziennikarstwa to jedne z istotniejszych tez, które wymagają szczególnej refleksji i były omawiane w ramach rzeczonej dyskusji.

Obrady konferencji toczyły się w ramach czternastu paneli z referatami w obrębie trzech sesji tematycznych: Media – interdyscyplinarnie, Komunikowanie wiedzy i w grupach zawodowych oraz Komunikowanie okiem młodych naukowców. Trzecia sesja, kierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów została przygotowana we współpracy z Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – w Pałacu Krzysztofory – uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany poglądów w bardziej swobodnej atmosferze.

W konferencji wzięło udział 120 uczestników reprezentujących 21 polskich ośrodków naukowych. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. komunikowania wiedzy, kształtowania opinii publicznej i wizerunku, reklamy i promocji, edukacji, rozrywki i sztuki, polityczno-wyborczych narracji medialnych, języka i obrazu w mediach, nowych technologii oraz komunikowania o zdrowiu.

mgr Joanna Grzechnik

Dwie dekady istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to okres fascynujących, niezwykle dynamicznych zmian w mediach i komunikowaniu. Towarzyszyliśmy tym zmianom, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, komentując i spierając się, wprowadzając studentów w skomplikowane procesy komunikowania w tworzącym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym. Podjęte dyskusje i wystąpienia zaprezentowane podczas jubileuszowej konferencji, która odbyła się w dniach 25-26 października 2018 r. zobrazowały te przemiany i wskazały kierunki rozwoju mediów w przyszłości.

Konferencję naukową poprzedziła uroczysta inauguracja obchodów 20-lecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Collegium Novum.

Konferencję rozpoczęła się od dyskusji panelowej na niezwykle ważny temat: przyszłość prasy oraz ewolucja prasoznawstwa w związku z przemianami społecznej i kulturalnej pozycji mediów drukowanych. 

Jednak podjęta podczas paneli naukowych tematyka nie zawężała się jedynie do prasy. Dyskutowano również szeroko o telewizji, radiu, nowych mediach i „nowych” nowych mediach. Przedmiotem debaty były ponadto zagadnienia z obszaru komunikacji społecznej, w tym: kształtowania opinii publicznej i wizerunku, reklamy i promocji, edukacji, rozrywki i sztuki.

Obrady konferencji odbyły się w obrębie pięciu sesji tematycznych: media i sfera publiczna; media, polityka i społeczeństwo obywatelskie; media i kultura; język i obraz w mediach; transformacja mediów (historia, system, zarządzanie).

W konferencji wzięło udział przeszło 200 uczestników, w tym: naukowcy zajmujący się mediami oraz problematyką komunikacji społecznej, przedstawiciele mediów i ośrodków badania opinii publicznej, dziennikarze, a także doktoranci, studenci i absolwenci Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Po zakończeniu jubileuszowej konferencji „Wiedza – Komunikacja – Działanie” szczególne podziękowania należą się: dr hab. Marii Nowina Konopce, która czuwała nad przebiegiem konferencji, dr hab. Weronice Świerczyńskiej-Głownia, która koordynowała uroczystości jubileuszowe, dr hab. Dominice Kasprowicz, która była gospodynią wydarzeń w  Willi Decjusza, dr hab. Agnieszce Szymańskiej za przygotowanie programu konferencji oraz pokazu zdjęć, dr Magdalenie Hodalskiej za organizację uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Walerego Pisarka, dr Teresie Sławińskiej za zorganizowanie podziękowań dla partnerów Quest France, dr hab. Małgorzacie Lisowskiej-Magdziarz, prof. UJ za przygotowanie dyskusji panelowej i wstępne prace nad programem konferencji, dr Pawłowi Płanecie za przygotowanie jubileuszowego folderu pracowników IDMiKS, dr Monice Wawer za pracę nad filmem obrazującym historię naszego Instytutu, red. Rafałowi Wietoszko za opiekę nad studenckim projektem jubileuszowej strony internetowej studentów IDMiKS, mgr Krzysztofowi Nowakowi za medialną oprawę konferencji, dr Michałowi Bukowskiemu za przygotowanie wizualizacji wystąpień konferencyjnych, dr hab. Beacie Klimkiewicz za wypełnienie zadań specjalnych, Małgorzacie Chęcińskiej-Głazik i Annie Harnik za sprawny sekretariat konferencji oraz naszym niezastąpionym doktorantom: Paulinie Czernek, Katarzynie Gad, Joannie Grzechnik, Wioletcie Klytcie, Krzysztofowi Marcinkiewiczowi, Pawłowi Nowakowi, Joannie Szpyt-Wiktorowskiej i Magdalenie Wilk.

uczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencji