KONFERENCJE

ARCHIWUM

 

 

II Ogólnopolska KOnferencja Naukowa "WIEDZA - KOMUNIKACJA - DZIAŁANIE. Komunikowanie interdyscyplinarne", Kraków 17-18.10.2019

Jubileuszowa konferencja, która odbyła się w październiku 2018 roku z okazji dwudziestolecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zainaugurowała coroczne spotkania przedstawicieli szeroko rozumianych nauk o komunikacji społecznej i mediach, które integrują polskie środowisko naukowe w ramach konferencji z cyklu „Wiedza-komunikacja-działanie”.

Komunikowanie interdyscyplinarne było hasłem przewodnim drugiej konferencji zorganizowanej przez IDMiKS UJ, która miała miejsce w dniach 17-18 października 2019 roku w gmachu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Partnerem tegorocznej konferencji był Instytut Studiów Informacyjnych UJ.

W związku z przyjętą w Polsce w 2018 roku nową klasyfikacją dyscyplin do udziału zostali zaproszeni przede wszystkich badacze reprezentujący dotychczasowe nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz bibliologię i informatologię. Konferencje IDMiKS UJ mają na celu poszerzanie perspektyw badawczych w interdyscyplinarnym gronie, dlatego wydarzenie otwarte jest na różnorakie perspektywy podejmowania zagadnień komunikacji społecznej, także te będące w obszarach zainteresowania innych dyscyplin naukowych.

Druga z cyklu konferencji „Wiedza – Komunikacja – Działanie” rozpoczęła się od dyskusji panelowej, w której zaproszeni przedstawiciele świata nauki, mediów i samorządu lokalnego poszukiwali wspólnie odpowiedzi na pytanie, czy współczesne media są komunikatorem czy kreatorem rzeczywistości społecznej? Konieczność redefinicji roli mediów we współczesnych społeczeństwach oraz konfrontacji społecznej odpowiedzialności zawodu dziennikarza z faktyczną kondycją dziennikarstwa to jedne z istotniejszych tez, które wymagają szczególnej refleksji i były omawiane w ramach rzeczonej dyskusji.

Obrady konferencji toczyły się w ramach czternastu paneli z referatami w obrębie trzech sesji tematycznych: Media – interdyscyplinarnie, Komunikowanie wiedzy i w grupach zawodowych oraz Komunikowanie okiem młodych naukowców. Trzecia sesja, kierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów została przygotowana we współpracy z Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – w Pałacu Krzysztofory – uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany poglądów w bardziej swobodnej atmosferze.

W konferencji wzięło udział 120 uczestników reprezentujących 21 polskich ośrodków naukowych. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. komunikowania wiedzy, kształtowania opinii publicznej i wizerunku, reklamy i promocji, edukacji, rozrywki i sztuki, polityczno-wyborczych narracji medialnych, języka i obrazu w mediach, nowych technologii oraz komunikowania o zdrowiu.

 

mgr Joanna Grzechnik

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Jagielloński

Ogólnopolska Konferencja Mediów Studenckich - Poznań

21 i 22 marca w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Mediów Studenckich, pod hasłem: Od mediów studenckich do ogólnopolskich. Organizatorem wydarzenia był Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Spotkanie było okazją do przedstawienia studenckich redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce. Uniwersytet Jagielloński reprezentowało: pismo WUJ w składzie Adrian Burtan oraz media Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej: radio UJOT FM w składzie Marcin Kubat (opiekun), studenci Wiktoria Krupnyk, Hanna Martynenko i Łukasz Miłoszewski; telewizja UJOT TV w składzie Krzysztof Nowak (opiekun), studenci Eliza Żeleźniak i Łukasz Zoń. Wydarzenie uświetniła również obecność znanych dziennikarzy: Wojtka Bojanowskiego z TVN, Małgorzaty Mielcarek z TVN24, Marcina Kubata z Radia Zet oraz Dagmary Prystackiej rzecznik prasowej Volkswagen Polska, którzy w trakcie otwartego spotkania ze studentami opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych. Za rok planowana jest kolejna edycja konferencji. Naszych mediów na pewno tam nie zabraknie!  

SEMINARIUM "WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 MEDIA-WŁADZA-SPOŁECZEŃSTWO"

7 grudnia 2018 roku Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji) z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował seminarium „Wybory Samorządowe 2018. Media – Władza – Społeczeństwo.


W seminarium udział wzięli naukowcy, przedstawiciele władz samorządowych oraz praktycy i dziennikarze zajmujący się tematyką władzy lokalnej i samorządu terytorialnego w ramach szeroko pojętego procesu partycypacji społeczno-politycznej.
Seminarium dotyczyło analizy rezultatów wyborów samorządowych, które odbyły się w listopadzie 20l8 roku. Jego uczestnicy dokonali diagnozy i prognozy prawdopodobnych skutków, jakie mogą dokonać się w przestrzeni publicznej w najbliższych latach. Wydarzenie było pierwszym z planowanej serii naukowych dyskusji dotyczących problematyki wyborów w Polsce. Kolejne spotkanie  planowane jest na 2019 rok w Poznaniu.

 

WIEDZA – KOMUNIKACJA – DZIAŁANIE. XX lat Instytutu dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

Termin: 25-26 października 2018 r

 

Dwie dekady istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to okres fascynujących, niezwykle dynamicznych zmian w mediach i komunikowaniu. Towarzyszyliśmy tym zmianom, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, komentując i spierając się, wprowadzając studentów w skomplikowane procesy komunikowania w tworzącym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym. Podjęte podczas konferencji dyskusje i prezentowane wystąpienia zobrazowały

te przemiany i wskazały kierunki rozwoju mediów w przyszłości.

Konferencję naukową poprzedziła uroczysta inauguracja obchodów XX-lecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Collegium Novum.

Konferencję rozpoczęła się od dyskusji panelowej na niezwykle ważny temat: przyszłość prasy oraz ewolucja prasoznawstwa w związku z przemianami społecznej i kulturalnej pozycji mediów drukowanych.

Jednak podjęta podczas paneli naukowych tematyka nie zawężała się jedynie do prasy. Dyskutowano również szeroko o telewizji, radiu, nowych mediach i „nowych” nowych mediach. Przedmiotem debaty były ponadto zagadnienia z obszaru komunikacji społecznej, w tym: kształtowania opinii publicznej i wizerunku, reklamy i promocji, edukacji, rozrywki i sztuki.

Obrady konferencji odbyły się w obrębie pięciu sesji tematycznych: media i sfera publiczna;

media, polityka i społeczeństwo obywatelskie;

media i kultura;

język i obraz w mediach;

transformacja mediów (historia, system, zarządzanie).

W konferencji wzięło udział przeszło 200 uczestników, w tym: naukowcy zajmujący się mediami oraz problematyką komunikacji społecznej, przedstawiciele mediów i ośrodków badania opinii publicznej, dziennikarze, a także doktoranci, studenci i absolwenci Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

STRONA KONFERENCJI

Po zakończeniu jubileuszowej konferencji WIEDZA-KOMUNIKACJA-DZIAŁANIE szczególne podziękowania należą się:

dr hab. Marii Nowina Konopce, która czuwała nad przebiegiem konferencji, dr hab. Weronice Świerczyńskiej-Głownia, która koordynowała uroczystości jubileuszowe, dr hab. Dominice Kasprowicz, która była gospodynią wydarzeń w  Willi Decjusza, dr hab. Agnieszce Szymańskiej za przygotowanie programu konferencji oraz pokazu zdjęć, dr Magdalenie Hodalskiej za organizację uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Walerego Pisarka, dr Teresie Sławińskiej za zorganizowanie podziękowań dla partnerów Quest France, dr hab. Małgorzacie Lisowskiej-Magdziarz, prof. UJ za przygotowanie dyskusji panelowej i wstępne prace nad programem konferencji, dr Pawłowi Płanecie za przygotowanie jubileuszowego folderu pracowników IDMiKS, dr Monice Wawer za pracę nad filmem obrazującym historię naszego Instytutu, red. Rafałowi Wietoszko za opiekę nad studenckim projektem jubileuszowej strony internetowej studentów IDMiKS, mgr Krzysztofowi Nowakowi za medialną oprawę konferencji, dr Michałowi Bukowskiemu za przygotowanie wizualizacji wystąpień konferencyjnych, dr hab. Beacie Klimkiewicz za wypełnienie zadań specjalnych, Małgorzacie Chęcińskiej-Głazik i Annie Harnik za sprawny sekretariat konferencji oraz naszym niezastąpionym doktorantom: Paulinie Czernek, Katarzynie Gad, Joannie Grzechnik, Wioletcie Klytcie, Krzysztofowi Marcinkiewiczowi, Pawłowi Nowakowi, Joannie Szpyt-Wiktorowskiej i Magdalenie Wilk.

________________________________________________________________

fot. Katarzyna Dróżdż (1,2,3), Krzysztof Wilk (4)

„Fake-news”-ich wpływ na funkcjonowanie instytucji medialnych. Doświadczenia polskie i zagraniczne praktyki” - 22 czerwca 2018 r.

„Fake-news”-ich wpływ na funkcjonowanie instytucji medialnych. Doświadczenia polskie i zagraniczne praktyki” - 22 czerca 2018 r.

Tytuł seminarium: „Fake-news”-ich wpływ na funkcjonowanie instytucji medialnych. Doświadczenia polskie i zagraniczne praktyki”.


Termin: 22 czerwca  2018


Miejsce wydarzenia: Studio telewizyjne. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; ul Łojasiewicza 4, Kraków.

Opis wydarzenia: Seminarium miało na celu podjęcie interdyscyplinarnej i wieloaspektowej dyskusji o tym, w jaki sposób instytucje medialne mogą, na poziomie organizacji pracy, skutecznie zapobiegać zjawisku „fake-newsów”. Czy media posiadają wypracowane mechanizmy chroniące je przed tym zjawiskiem? Czy normy prawne regulują to zagadnienie i pomagają mediom w skutecznej walce z tym zjawiskiem? Czy potrzebne są nowe rozstrzygnięcia w tym zakresie?

Na te i wiele innych pytań starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy seminarium. W tej jakże aktualnej i trudnej dyskusji zabrali głos przedstawiciele mediów z Wielkiej Brytanii (BBC), Hiszpanii (RTVE), Litwy (LRT),  osoby odpowiedzialne za kształtowanie ładu medialnego zarówno w Europie (EBU), jak i w Polsce (KRRiT), a także przedstawiciele świata nauki, dla których tematyka „fake-newsów” jest tematem badań i naukowych analiz.


Organizatorzy:

Seminarium zorganizowane  było przy współpracy:

- Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Mediów, Uniwersytet Jagielloński.

- Związku Pracodawców Mediów Publicznych

-TVP S.A.

-Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


Program seminarium


Biogramy osób biorących udział w seminaiurm

 

Podziękowanie

fot. Maciej Kowalczyk, Weronika Świerczyńska-Głownia

 

 

 

KOMUNIKOWANIE I MEDIA W DIALOGU OBYWATELSKIM, KRAKÓW 17-18 MAJA 2018

17-18 maja 2018 r. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim”. Współorganizatorem konferencji było Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

 

Celem konferencji było stworzenie platformy debaty dla wszystkich stron zaangażowanych w dialog obywatelski. Interesował nas przede wszystkim komunikacyjny aspekt dialogu obywatelskiego, wymiana doświadczeń oraz rezultatów badań nad rolą mediów w dialogu i w debacie publicznej. W dyskusji zwróciliśmy szczególną uwagę na aspekt współpracy międzysektorowej, szukaliśmy punktów krytycznych oraz zastanawialiśmy się nad możliwościami współpracy. Planowany zakres tematyczny pierwszej edycji konferencji obejmował takie zagadnienia jak:

  • sposoby definiowania dialogu obywatelskiego,
  • formy komunikacji administracji rządowej i samorządowej z obywatelami
  • formy i obszary współpracy międzysektorowej
  • rola mediów w dialogu obywatelskim
  • nowe wyzwania i perspektywy w dialogu obywatelskim.

Pragniemy, aby nasze rozważania miały interdyscyplinarny charakter, dlatego do udziału zapraszamy naukowców, organizacje pozarządowe, dziennikarzy, przedstawicieli administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland. The Photo Report

ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar: The development potential of the European Public Sphere. 7-8 September, 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland