Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

praca dyplomowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przygotowywania prac dyplomowych

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

1) Praca musi być osadzona w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

2) Osoba Studiująca w ramach swojej pracy dyplomowej musi postawić prosty problem badawczy, a następnie zaplanować jego eksplorację teoretyczną oraz badania własne, po czym napisać część teoretyczną i przeprowadzić badania własne. 

Finalnie Osoba Studiująca winna przygotować, przedstawić i obronić opracowanie naukowe o objętości 40-60 stron sformatowanego tekstu (TNR 12, odstęp 1.5). 

3) Praca powinna zawierać następujące elementy obowiązkowe:

  • a) wstęp, w którym zostanie nakreślony problem badawczy, postawione hipotezy i/lub pytania badawcze oraz krótkie omówienie zawartości części teoretycznej i badawczej pracy;
  • b) część teoretyczną, w której zostanie przedstawione teoretyczne opracowanie zagadnienia lub zagadnień będących przedmiotem rozważań. Student w tej części pracy powinien udowodnić, że potrafi wykonać kwerendę biblioteczną i internetową, dokonać wyboru stosownej literatury, a następnie przygotować na jej podstawie merytoryczny opis stanowiący bazę dla badań własnych;
  • c) część badawczą, w której zostanie przedstawiony przegląd badań, wybór i uzasadnienie metodologii badań własnych, omówienie narzędzi badawczych, opis wyników badań własnych oraz wnioski, jakie z nich płyną. W badaniach własnych Osoba Studiująca powinna zastosować co najmniej jedną technikę badawczą stosowaną w medioznawstwie;
  • d) podsumowanie, w którym Osoba Studiująca powróci do postawionego problemu badawczego, odniesie się do postawionych hipotez/pytań badawczych, podsumuje zawartość części teoretycznej i badawczej oraz zaprezentuje główne wnioski płynące z pracy i ewentualne rekomendacje. 

układ strony tytułowej

Opracowała: dr Agnieszka Całek, dyrektor ds. dydaktycznych IDMiKS UJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

1) Praca musi być osadzona w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

2) Osoba Studiująca w ramach swojej pracy dyplomowej musi postawić złożony problem badawczy, a następnie zaplanować jego eksplorację teoretyczną oraz badania własne, po czym napisać część teoretyczną i przeprowadzić badania własne. 

Finalnie Osoba Studiująca winna przygotować, przedstawić i obronić opracowanie naukowe o objętości 50-90 stron sformatowanego tekstu (TNR 12, odstęp 1.5). 

3) Praca powinna zawierać następujące elementy obowiązkowe:

  • a) wstęp, w którym zostanie nakreślony problem badawczy, postawione hipotezy i/lub pytania badawcze oraz krótkie omówienie zawartości części teoretycznej i badawczej pracy;
  • b) Część teoretyczną, w której zostanie przedstawione teoretyczne opracowanie zagadnienia lub zagadnień będących przedmiotem rozważań. Osoba Studiująca w tej części pracy powinna udowodnić, że potrafi wykonać kwerendę biblioteczną i internetową, dokonać wyboru stosownej literatury, a następnie przygotować na jej podstawie merytoryczny opis stanowiący bazę dla badań własnych;
  • c) Część badawczą, w której zostanie przedstawiony przegląd badań, wybór i uzasadnienie metodologii badań własnych, omówienie narzędzi badawczych, opis wyników badań własnych oraz wnioski, jakie z nich płyną. W badaniach własnych Osoba Studiująca powinna zastosować co najmniej dwie techniki badawcze stosowane w medioznawstwie i naukach pokrewnych;
  • d) podsumowanie, w którym Osoba Studiująca powróci do postawionego problemu badawczego, odniesie się do postawionych hipotez/pytań badawczych, podsumuje zawartość części teoretycznej i badawczej oraz zaprezentuje główne wnioski płynące z pracy i ewentualne rekomendacje. 

układ strony tytułowej

Opracowała: dr Agnieszka Całek, dyrektor ds. dydaktycznych IDMiKS UJ