Specjalizacje na studiach I oraz II stopnia

STUDIA I STOPNIA

W toku studiów studenci otrzymują wysokiej jakości wiedzę praktyczną (m.in. warsztaty dziennikarstwa prasowego i internetowego, warsztaty edytorskie, pracownie radiowa i telewizyjna, montaż dźwięku i obrazu telewizyjnego, konwersatoria poświęcone gatunkom dziennikarskim w różnych mediach, dziennikarskim źródłom informacji, stylistyce i kulturze języka) oraz akademicką, ogólną (filozofia, socjologia, ekonomia), a także kierunkową,  związaną ze sferą szeroko rozumianej komunikacji społecznej (m.in. kursy z zakresu: teorii komunikowania, społecznego i kulturalnego oddziaływania mediów, historii mediów, psychologii i socjologii komunikowania, teorii gatunków dziennikarskich, mediów w Polsce i systemów medialnych w świecie, nowych mediów, etyki i prawa mediów.

Jednocześnie oferowane są cztery specjalizacje (bloki przedmiotów specjalistycznych, pogłębiające kompetencje oraz praktyczne umiejętności niezbędne w zawodach medialnych, jak i okołomedialnych):

W ramach specjalizacji Dziennikarstwo -  m. in.  Informacja, reportaż, dyskusja, wywiad, formy paraartystyczne w mediach, fotografia dziennikarska, dziennikarstwo w nowych mediach, w obrębie specjalizacji Reklama i PR – m.in. strategie reklamowa i public relations, media relations, PR w sytuacjach kryzysowych, warsztat rzecznika, w ramach specjalizacji Nowe media – m.in. projektowanie komunikacji w Internecie, media społecznościowe, ekonomika nowych mediów, biznes i reklama w nowych mediach, nowe media w polityce, w ramach specjalizacji Komunikacja polityczna – dyplomacja mediów, konflikty społeczne, strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich, media relations, warsztat rzecznika

Studenci mają także możliwość wyboru przedmiotów poszerzających kompetencje profesjonalne z szerokiej oferty kursów kierunkowych - m.in. w obszarze komunikacji politycznej, wizualnej,  międzynarodowej i międzykulturowej, nowych mediów,  a także wykładów monograficznych – marketing polityczny, stosunki międzynarodowe, historia reklamy, etykieta i komunikacja interpersonalna, kultura cyfrowa.

 

STUDIA II STOPNIA

W toku studiów studenci otrzymują wysokiej jakości wiedzę akademicką, związaną ze sferą komunikacji społecznej, dotyczącą m.in. teorii komunikowania masowego, społecznego oddziaływania mediów, psychologii i socjologii komunikowania, społeczeństwa informacyjnego, mediów interaktywnych, ekonomiki mediów, marketingu, kultury współczesnej, etyki i prawa mediów, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.

Jednocześnie oferowane są trzy specjalizacje (bloki przedmiotów specjalistycznych):

W ramach specjalizacji Produkcja multimedialna i logistyka mediów -  m. in.  projektowanie i technologia przekazu w nowych mediach, produkcji i realizacji formatów telewizyjnych i radiowych, logistyka i administrowanie mediami, w obrębie specjalizacji Promocyjnej - reklama i promocja, kreowanie marki zarówno w tradycyjnych, jak i nowych mediach, kształtowanie wizerunku osób i instytucji, dyplomacji kulturalnej i międzynarodowego PR, organizacji imprez i wydarzeń medialnych, w ramach specjalizacji Analiza i monitoring mediów - metody i techniki badań nad mediami, metody i techniki ilościowe, analiza konwersacyjna, statystyka i analiza danych, badania realizowane on-line, które przygotowują do udziału w projektach badawczych oraz do pracy zawodowej w obszarze analizy mediów i doradztwa komunikacyjnego. W ramach wszystkich specjalizacji studenci realizują przedmiot Język angielski w sferze mediów, którego celem jest poszerzenie znajomości słownictwa, form wypowiedzi  i stylów komunikacji  charakterystycznych dla języka angielskiego używanego w obszarze branż medialnych i okołomedialnych.

Studenci mają także możliwość wyboru przedmiotów z szerokiej oferty kursów kierunkowych, budujących szczególne kompetencje profesjonalne w obszarze nowych mediów, w szczególności w wymiarze społecznościowym, mediatyzacji kultury i sfery publicznej, marketingu i brandingu, języka mediów, zarządzania mediami oraz zasobami ludzkimi, wizualizacji informacji, kreacji portfolio, networkingu i in.