Warunki przystąpienia do obrony

TERMINY OBRON

Terminy obron prac magisterskich i licencjackich

w roku akademickim 2019/2020

Czerwiec

Lipiec

Wrzesień

Październik

25.06.2020 (czw.)

2.07.2020 (czw.)

21.09.2020 (pon.)

22.10.2020 (czw.)

29.06.2020 (pon.)

3.07.2020 (pt)

23.09.2020 (śr.)

28.10.2020 (śr.)

30.06.2020

(wt.)

6.07.2020 (pon.)

 

30.10.2020 (pt)

 

 8.07.2020 (śr.)

 

 

 

9.07.2020 (czw.)

 

 

  13.07.2020 (pon.)    
 

WYMAGANIA

 

Procedura składania pracy dyplomowej – podstawowe informacje

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku  oraz z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych, student, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przekazać do sekretariatu drogą mailową na adres:

joanna.krizar@uj.edu.pl (studia I stopnia, stacjonarne)

malgorzata.cholewa@uj.edu.pl (studia II stopnia stacjonarne, studia I stopnia niestacjonarne)

do dnia 30 kwietnia (ale najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, w ramach toku studiów)

podstawowe dane dotyczące pracy:

 1. Tytuł pracy dyplomowej

 2. Dane autora pracy

 3. Dane recenzentów (imię i nazwisko promotora oraz recenzenta)

W celu zarchiwizowania pracy w systemie AP (ARCHIWUM PRAC) student powinien wykonać następujące czynności:

 1. Wypełnić w systemie AP formularze zawierające szczegółowe dane dotyczące pracy czyli słowa kluczowe, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim.

 2. Wygenerować z systemu AP oświadczenie o prawach autorskich, które następnie jest składane w sekretariacie ds. studenckich.

 3. Wprowadzić do systemu AP ostateczną wersję pracy oraz ewentualne załączniki. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) a ich rozmiar nie powinien przekraczać 200MB.Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP można znaleźć na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. Do obrony będą dopuszczone prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

 

WAŻNE!

Pracę dyplomową zaakceptowaną przez promotora należy wgrać do systemu AP przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, ale nie później niż do 15 września 2020 (bez względu na termin obrony - wrzesień, październik.

 

 

DOKUMENTY PRZED OBRONĄ 

(należy złożyć w sekretariacie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 30 września)

 

1. Oświadczenie o prawach autorskich wypełnione i wydrukowane z systemu AP

2. Oświadczenie o samodzielności napisania pracy

3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 zł odpis w j. polskim, 40 zł odpis w j. angielskim

4. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu:

 • studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 powinni  złożyć wniosek 1
 • studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20 oraz którzy wznowili studia w roku akademickim 2019/20 powinni złożyć wniosek 2

 

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

 

 

 

 

UWAGA! 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 DOKUMENTY W FORMIE SKANÓW NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DOMENIE @student.uj.edu.pl/@uj.edu.pl LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES SEKRETARIATU.

 

 

 

 

STUDENT PRZED OBRONĄ ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Sprawdzić czy posiada wszystkie wpisy w systemie USOSweb
 2. Uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec UJ
 3. Zamknąć wszystkie konta w Bibliotekach UJ
 4. Absolwent studiów magisterskich zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu legitymację studencką celem jej unieważnienia


 

 

W sekretariacie nie składamy papierowej wersji pracy dyplomowej.

Proszę nie przynosić zdjęć!!!! Zgodnie z nowymi wzorami dyplomów absolwentom, którzy ukończą studia po 1 października 2019 r. i później wydawane będą dyplomy bez fotografii.

 

 

 

ZARZĄDZENIA

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 4 grudnia 2019 r.
 

 

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują: Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

 

oraz

 

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.