Warunki przystąpienia do obrony

TERMINY I WYMAGANIA

 

TERMINY  OBRON  PRAC  MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA  MEDIÓW  I  KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W  ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Czerwiec:

25 (czwartek)

29 (poniedziałek)

Lipiec:

2 (czwartek)

6 (poniedziałek)

8 (środa)

9 (czwartek)

13 (poniedziałek)

Wrzesień:

21 (poniedziałek)

23 (środa)

Październik:

22 (czwartek)

28 (środa)

30 (piątek)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązującym w UJ 1.10.2017 r., par. 18 ust. 1 i kolejne.

 
1.Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez promotora pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.

2.W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 3, student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez promotora pracy w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca zimowej sesji poprawkowej (semestru zimowego) w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.

3.Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez promotora pracy najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.3a. Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia.

4.Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TERMINY WPROWADZENIA PRAC DO AP:

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rektora w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w AP (zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku), student jest zobowiązany do przesłania drogą mailową do właściwego sekretariatu następujących informacji:

 

a)tytuł pracy,

b)dane autora pracy,

c)dane promotora,

d)dane recenzentów,

oraz dodatkowo:

e)data planowanego egzaminu dyplomowego

f)czy dyplom ma być wystawiony tylko w języku polskim (60 zł.) czy również w języku obcym (40) zł.

w terminie 22-23 dni przed egzaminem (na trzy tygodnie przed egzaminem dyplomowym wszystkie te dane muszą już być opublikowane w AP).

To oznacza, że studenci, którzy chcą się bronić pod koniec czerwca lub na początku lipca powinni przesłać do sekretariatu dydaktycznego niezbędne informacje (punkty: a-f) najpóźniej np. do 6 czerwca 2019 r. (dla terminu obron 28.06.), 7 czerwca (dla terminu 29.06), itd. Jeżeli obrony są planowane na październik, to zgodnie z Zarządzeniem Rektora dane dotyczące pracy powinny być wprowadzone nie później niż trzy tygodnie przed końcem roku akademickiego, a więc w pierwszym tygodniu września student powinien przesłać je do sekretariatu dydaktycznego, chyba że Dziekan wyda inne rozporządzenie.

Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia obrony i egzaminu dyplomowego jest wprowadzenie do systemu AP obu recenzji – promotora i recenzenta, zgodnie z nowym zarządzeniem najpóźniej siedem dni przed planowanym terminem egzaminu.

To oznacza, że praca powinna być wgrana do systemu AP najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Przesłanie tych danych umożliwi wgranie pracy do systemu AP (www.apd.uj.edu.pl).


studia stacjonarne I stopnia: joanna.krizar@uj.edu.pl

studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I stopnia: malgorzata.cholewa@uj.edu.pl
 

PO UZYSKANIU ABSOLUTORIUM I OTRZYMANIU OCEN Z WSZYSTKICH ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W ELEKTRONICZNYM INDEKSIE USOSweb, A NAJPÓŹNIEJ 7 DNI ROBOCZYCH PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY, W SEKRETARIACIE IDMIKS UJ NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1/. ZALECANE: jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z systemu APD, po zatwierdzeniu przez promotora. (Egzemplarz przeznaczony jest do wglądu  dla komisji egzaminacyjnej i zwracany autorowi po zakończeniu obrony pracy dyplomowej)

2/. oświadczenie w sprawie praw autorskich

wypełnione i wydrukowane z systemu AP (Załącznik do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku)

3/. pismo od promotora wyznaczające termin i godzinę obrony

nazwisko recenzenta pracy dyplomowej i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (wzór do pobrania TUTAJ)

4/. Proszę nie przynosić zdjęć!!!! Zgodnie z nowymi wzorami dyplomów absolwenci, którzy ukończą studia po 1 października 2019 r. i później wydawane będą dyplomy bez fotografii.

5/. potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom

(dane do wpłaty można uzyskać w sekretariacie oraz drogą mailową)

6/. potwierdzenie z Biblioteki WZiKS

dotyczące zwrotu wszystkich wypożyczonych książek (elektroniczne potwierdzenie)

7/. wniosek o odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy  
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

wniosek nr 1 (absolwent przed 2019/2020)

wniosek nr 1 - ang

wniosek nr 2 (absolwent od 2019/2020)

wniosek nr 2 - ang

 

 

Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest zwrócić do sekretariatu LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ.


(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - § 7.2 "Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów."