Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania studenckie

Podania należy składać w postaci elektronicznej poprzez USOSweb

UWAGA! W wersji papierowej obowiązują wnioski wymagające własnoręcznego podpisu

Zakładka
DLA STUDENTÓW

Podania

 

 

Instrukcja składania podań w USOSweb

Student applications in USOSweb 

 1. DEKLARACJA O ZAMIARZE WYKORZYSTANIA URLOPU STUDENCKIEGO
 2. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZENIESIENIA NA INNĄ UCZELNIĘ
 3. REZYGNACJA Z ZADEKLAROWANEGO PRZEDMIOTU Z POWODU ZMIANY HARMONOGRAMU ZAJĘĆ
 4. PODANIE O AWANS (WPIS NA KOLEJNY ROK STUDIÓW W TYM SAMYM ROKU AKADEMICKIM)
 5. PODANIE O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KOMISYJNEGO
 6. PODANIE O UDZIELENIE URLOPU DZIEKAŃSKIEGO
 7. PODANIE O USPRAWIEDLIWIENIE NIEPRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
 8. PODANIE O UZYSKANIE WPISU WARUNKOWEGO NA KOLEJNY ROK STUDIÓW
 9. PODANIE O WPIS PO URLOPIE DZIEKAŃSKIM/STUDENCKIM
 10. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 11. PODANIE O WYMIANĘ ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 12. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYWANIE STUDIÓW WG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
 13. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PONOWNE POWTARZANIE ROKU
 14. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA POWTARZANIE ROKU STUDIÓW
 15. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZENIESIENIE I UZNANIE PUNKTÓW ECTS
 16. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z WYŻSZYCH LAT STUDIÓW
 17. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU W TRAKCIE TEGO SAMEGO ROKU AKADEMICKIEGO
 18. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW NIEOBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW/ REALIZACJĘ CZĘŚCI PROGRAMU STUDIÓW NA INNYCH UCZELNIACH, W TYM TAKŻE ZAGRANICZNYCH
 19. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
 20. PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYK STUDENTOM, KTÓRZY POSIADAJĄ UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE ODPOWIADAJĄCE CELOM I EFEKTOM PRAKTYKI
 21. PODANIE O INDYWIDULANY PLAN STUDIÓW
 22. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ W JĘZYKU OBCYM
 23. WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO DORĘCZEŃ
 24. WNIOSEK O ZMIANĘ NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
 25. WNIOSEK O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW ZE STACJONARNYCH NA NIESTACJONARNE
 26. WNIOSEK O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW Z NIESTACJONARNYCH NA STACJONARNEJ

wniosek o zmianę waruków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty)

wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

rezygnacja ze studiów

wznowienie studiów

wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS

podanie do Dyrektora Instytutu

podanie do Zastępcy Dyrektora ds dydaktycznych

szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o IPS

Schemat działania:

Student: 

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  
 2. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS 
 3. Z dostępnych list wybiera: 
  • kierunek studiów 
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot 
  • nazwę przedmiotu 
 1. Zaznacza rodzaj studiów i rok 
 2. Zaznacza semestr i rok akademicki 
 3. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie” 

Wykładowca: 

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 

Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 

Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres.

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza:

https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4 

deklaracja dla studentów I stopnia w trybie stacjonarnym

deklaracja dla studentów I stopnia w trybie niestacjonarnym

deklaracja dla studentów II stopnia

 

podanie do Dyrektora Instytutu

podanie do Zastępcy Dyrektora ds dydaktycznych

rezygnacja ze studiów

wznowienie studiów

Podania dot. spraw finansowych

wniosek o zmianę warunków płatności za studia  (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty)

wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

podanie o rozłożenie opłaty za studia na raty

podanie o umorzenie opłaty za studia

podanie do Prorektora dotyczące spraw finansowych

wniosek o zwolnienie z opłat za studia

wniosek o zwolnienie z opłat za studia - cudzoziemcy

Podania dot. zaliczenia/niezaliczenia przedmiotu/roku

podanie o pierwsze powtarzanie roku

podanie o ponowne powtarzanie roku

podanie o wpis warunkowy (50 punktowy)

podanie o trzeci termin

podanie o egzamin komisyjny

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (do 5 lat)

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (powyżej 5 lat)

podanie o anulowanie różnic programowych

podanie o uznanie nieprzystąpienia do egzaminu za usprawiedliwione

podanie o przesunięcie terminu egzaminu

podanie o złożenie egzaminu/pracy w języku obcym

podanie o zgodę na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

podanie o wyrażenie zgody na realizację zajęć w trybie tzw. awansu

podanie dotyczące wcześniejszej obrony

Podania dot. wznowienia studiów

podanie o wznowienie studiów

Podania dot. urlopów

podanie o urlop dziekański

podanie o urlop studencki

formularz deklaracji powrotu z urlopu studenckiego

formularz deklaracji powrotu z urlopu dziekańskiego

Podania dotyczące Indywidualnego Programu Studiów

szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o IPS

wniosek o indywidualny plan studiów 

karta studenta występującego  o indywidualny plan studiów

zasady realizacji przedmiotów

uchwała

karta - eksternistyczne zaliczanie przedmiotów (dotyczy studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus)

Podania dot. przeniesienia

szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego

załącznik 1

załącznik 2

szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego