Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PODANIA ELEKTRONICZNE

Podania należy składać w postaci elektronicznej poprzez USOSweb

UWAGA! W wersji papierowej obowiązują wnioski wymagające własnoręcznego podpisu

Zakładka
DLA STUDENTÓW

Podania

 

 

Instrukcja składania podań w USOSweb

Student applications in USOSweb 

 

LISTA PODAŃ

https://wzks.uj.edu.pl/wydzial/komunikaty

Podania obowiązujące w wersji papierowej

Wniosek o zmianę warunków płatności za studia  (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty)

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rezygnacja ze studiów

Wznowienie studiów

 

Podanie do Dyrektora Instytutu

Podanie do Zastępcy Dyrektora ds dydaktycznych

 

Podania dot. spraw finansowych

 

podanie o rozłożenie opłaty za studia na raty

podanie o umorzenie opłaty za studia

podanie do Prorektora dotyczące spraw finansowych

wniosek o zwolnienie z opłat za studia

wniosek o zwolnienie z opłat za studia - cudzoziemcy

Podania dot. zaliczenia/niezaliczenia przedmiotu/roku

podanie o pierwsze powtarzanie roku

podanie o ponowne powtarzanie roku

podanie o wpis warunkowy (50 punktowy)

podanie o trzeci termin

podanie o egzamin komisyjny

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (do 5 lat)

podanie o uwzględnienie zaliczonego wcześniej przedmiotu (powyżej 5 lat)

podanie o anulowanie różnic programowych

podanie o uznanie nieprzystąpienia do egzaminu za usprawiedliwione

podanie o przesunięcie terminu egzaminu

podanie o złożenie egzaminu/pracy w języku obcym

podanie o zgodę na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

podanie o wyrażenie zgody na realizację zajęć w trybie tzw. awansu

podanie dotyczące wcześniejszej obrony

Podania dot. wznowienia studiów

podanie o wznowienie studiów

Podania dot. urlopów

podanie o urlop dziekański

podanie o urlop studencki

formularz deklaracji powrotu z urlopu studenckiego

formularz deklaracji powrotu z urlopu dziekańskiego

Podania dotyczące Indywidualnego Programu Studiów

szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o IPS

wniosek o indywidualny plan studiów 

karta studenta występującego  o indywidualny plan studiów

zasady realizacji przedmiotów

uchwała

karta - eksternistyczne zaliczanie przedmiotów (dotyczy studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus)

Podania dot. przeniesienia

szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego

załącznik 1

załącznik 2

Deklaracja wyboru specjalizacji

Deklaracja wyboru specjalizacji I SUM 2020_2021