Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik:

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ 

 

Pracownicy:

prof. dr hab. Jacek Dąbała

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

mgr Rafał Wietoszko

 

Doktoranci:

mgr Wiktoria Barańska

mgr Magdalena Wilk

mgr Albert Narbekov

 

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów zajmuje się badaniem wybranych aspektów komunikowania politycznego, polityki medialnej oraz regulacji mediów i dziennikarstwa na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. 

W szczególności praca zespołu obejmuje badania europejskiej sfery publicznej, wzajemnych relacji mediów i polityki, a w szczególności roli mediów w systemie demokratycznym, praktyk dziennikarskich, struktur mediów, prawnych i pozaprawnych regulacji i samoregulacji mediów. W obliczu nowych wyzwań, takich jak zmiany strukturalne i własnościowe mediów (szczególnie rosnąca rola platform cyfrowych), spadające zaufanie użytkowników do przekazu mediów oraz przesuwanie się granic dziennikarstwa instytucjonalnego, pojawia się potrzeba zdefiniowania nowych obszarów badawczych. Realizowane w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Mediów projekty badawcze i dydaktyczne odpowiadają na tę potrzebę..

W 2019 roku Zakład nagrodzono 3-letnim projektem badawczo-dydaktycznym Jean Monnet Chair 2019-2022: MEDIA FREEDOM, TRUST AND TRANSPARENCY IN THE EUROPEAN UNION (Katedra Jean Monnet 2019-2022, Wolność, przejrzystość i zaufanie do mediów w Unii Europejskiej). Działania badawcze w ramach projektu obejmują analizę przejrzystości i zaufania do mediów oraz badania opinii i postaw dziennikarzy i polityków na temat przejrzystości, zaufania oraz wzajemnych relacji między nimi. 

Od 2014 roku pracownicy Zakładu zaangażowani są w badania w ramach Monitora Pluralizmu Mediów (Media Pluralism Monitor) realizowanego przez Centre for Media Pluralism and Media Freedom (Centrum Wolności i Pluralizmu Mediów - CMPF) przy Instytucie Uniwersytetu Europejskiego w Florencji.

Istotnym obszarem Zakładu jest również rozwój analizy eksperckiej, w tym badań wspierających różne obszary polityki medialnej i regulacji mediów. Pracownicy Zakładu współpracują z takimi instytucjami jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, European Audiovisual Observatory, Parlament Europejski, UNESCO oraz inne.