Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Polskiego Towarzystwa Komunikacji SpołecznejPolskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej – jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Zasady i zakres działania Towarzystwa określa Statut PTKS. Aktywność Towarzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Między innymi dzięki staraniom PTKS „nauki o mediach” wpisano jako nową dyscyplinę na listę MNiSW.

Cele statutowe realizowane są przede wszystkim poprzez: - pracę Sekcji Badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), - cykliczne Kongresy PTKS, - współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi, - Konkurs „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach, - wydawanie recenzowanego, oficjalnego, anglojęzycznego czasopisma naukowego „Central European Journal of Communication” (CEJC), czasopismo to indeksowane jest w licznych internetowych, naukowych bazach danych, znajduje się również na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CEJC udostępniane jest w trybie „open access” na głównej stronie internetowej czasopisma www.cejc.ptks.pl.

źródło: http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/o-nas

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej był gospodarzem III Kongresu PTKS, który odbył się w dniach 26-28 września 2013 r. pod hasłem "Mediatyzacja Życia, Kultury, Polityki". Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Podczas V Kongresu PTKS, zorganizowanego przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-21 września 2019 r. pod hasłem "Siła mediów: ludzie - organizacje - technologie", prof. Agnieszka Hess została wybrana na wiceprezesa towarzystwa.

członkowie zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej