Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin dyplomowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

czerwiec: 25. (czwartek), 29. (poniedziałek), 30. (wtorek)

lipiec: 2. (czwartek), 3. (piątek), 6. (poniedziałek), 8. (środa), 9. (czwartek), 13. (poniedziałek)

wrzesień: 21. (poniedziałek), 23. (środa)

październik: 22. (czwartek), 28. (środa), 30. (piątek)

Przygotowanie do egzaminu

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku oraz z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych, student, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przekazać do sekretariatu drogą mailową na adres:

joanna.krizar@uj.edu.pl (studia I stopnia, stacjonarne)

malgorzata.cholewa@uj.edu.pl (studia II stopnia stacjonarne, studia I stopnia niestacjonarne) 

do dnia 30 kwietnia (ale najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, w ramach toku studiów) podstawowe dane dotyczące pracy:

- tytuł pracy dyplomowej;
- dane autora pracy;
- dane recenzentów (imię i nazwisko promotora oraz recenzenta).

 

W celu zarchiwizowania pracy w systemie AP (ARCHIWUM PRAC) student powinien wykonać następujące czynności:

1. Wypełnić w systemie AP formularze zawierające szczegółowe dane dotyczące pracy czyli słowa kluczowe, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim.
2. Wygenerować z systemu AP oświadczenie o prawach autorskich, a następnie złożyć je w sekretariacie ds. studenckich.
3. Wprowadzić do systemu AP ostateczną wersję pracy oraz ewentualne załączniki. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) a ich rozmiar nie powinien przekraczać 200MB. Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP można znaleźć na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. Do obrony będą dopuszczone prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

WAŻNE!

Pracę dyplomową zaakceptowaną przez promotora należy wgrać do systemu AP przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, ale nie później niż do 15 września 2020 (bez względu na termin obrony - wrzesień, październik.

 

Co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 30 września) należy złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

- oświadczenie o prawach autorskich wypełnione i wydrukowane z systemu AP;
- oświadczenie o samodzielności napisania pracy;
- potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 zł odpis w j. polskim, 40 zł odpis w j. angielskim);
- w przypadku ubiegania się o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć odpowiedni wniosek (studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20 powinni złożyć wniosek 1, studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20 oraz którzy wznowili studia w roku akademickim 2019/20 - wniosek 2).

WAŻNE!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 dokumenty w formie skanów należy przesłać pocztą elektroniczną w domenie @student.uj.edu.pl/@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres sekretariatu.

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

​Przed przystapieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest:

- sprawdzić czy posiada wszystkie wpisy w systemie USOSweb;
- uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec UJ;
- zamknąć wszystkie konta w Bibliotekach UJ;
- absolwent studiów magisterskich zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu legitymację studencką celem jej unieważnienia.

Studenci nie powinni składać w sekretariacie papierowej wersji pracy dyplomowej ani zdjęć. Zgodnie z nowymi wzorami dyplomów absolwentom, którzy ukończą studia po 1 października 2019 r. i później wydawane będą dyplomy bez fotografii.

Zarządzenia

 

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują: Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego;

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

oraz

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 4 grudnia 2019 r. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron