Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin dyplomowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec: 21. (poniedziałek), 28. (poniedziałek)

lipiec: 1. (czwartek), 2. (piątek), 7. (środa), 8. (czwartek), 12. (poniedziałek), 13. (wtorek)

wrzesień: 8. (środa), 9. (czwartek)

październik: 20. (środa), 26. (wtorek), 29. (piątek)

 

Do dnia 30 kwietnia ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów należy przekazać do właściwego sekretariatu informacje dotyczące pracy dyplomowej:

- tytuł pracy dyplomowej;
- imię i nazwisko autora pracy;
- dane promotora oraz recenzenta.

joanna.krizar@uj.edu.pl (studia I stopnia, stacjonarne)

izabela.bedkowska@uj.edu.pl (studia II stopnia stacjonarne, studia I stopnia niestacjonarne) 

 

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Aby poprawnie wgrać pracę do systemu należy:

- zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 (login i hasło jak do USOS);
- wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy;
- zatwierdzić oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
- wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 20MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB.

W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ.

Ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP.

Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA.

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „praca gotowa do obrony”.

W sekretariacie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 30 września, należy złożyć:

- warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego;
- oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego;
- formy wsparcia UJ - oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego;
- oświadczenie o wypełnieniu obowiązków w ramach projektu ZintegrUJ;
- oświadczenie uczestnika egzaminu dyplomowego organizowanego w związku ze stanem epidemii COVID-19;
- upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem.

Zgodnie z obowiązującymi wzorami dyplomów ukończenia studiów, od dnia 1 października 2019 r. absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.


Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową tylko w wersji elektronicznej.

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 dokumenty w formie skanów, należy przesłać pocztą elektroniczną w domenie @student.uj.edu.pl/@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres sekretariatu

Warunkiem podejścia do egzaminu przy użyciu platformy MSTeams jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl. W przypadku braku stosownego adresu, należy ubiegać się o jego założenie lub jeśli student posiada już konto w domenie usosweb.uj.edu.pl, należy dokonać odpowiednio wcześniej (przynajmniej 72h przed datą egzaminu) migracji konta do domeny student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

WNIOSEK o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów tj. od dnia obrony pracy dyplomowej. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2019 r. wzorami dyplomów ukończenia studiów, absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii. Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.

W przypadku kiedy absolwent nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście, może złożyć upoważnienie i wskazać osobę, która odbierze w jej/ jego imieniu dyplom wraz z kompletem odpisów i suplementami.

UWAGA! Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie, potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONYM FUNKCJONOWANIEM UCZELNI W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19, MOŻLIWE SĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA:

- wysyłanie (na wniosek absolwenta) zaświadczenia o ukończeniu studiów – pocztą tradycyjną lub skanu (skan wysyłany jest wyłącznie na adres mailowy absolwenta w domenie uj.edu.pl);
- odbiór dyplomu w jednostce, po wcześniejszym umówieniu terminu;
- w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta/ absolwenta wysyłanie dyplomu pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. We wniosku o przesłanie dyplomu pocztą student/absolwent wskazuje dokładny adres doręczenia przesyłki.

W przypadku zaginięcia przesyłki, absolwent może starać się tylko o wydanie duplikatów dokumentów.

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują: 

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 4 grudnia 2019 r.